+371 220 10 754
I-V: 9:00-16:00

Globber spēle

SPĒLES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI


I. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 1. Spēles organizators ir SIA “Kotryna”, juridiskās personas kods 50003582081, juridiskā adrese Rīga, Ieriķu iela 3, LV-1084, PVN maksātāja kods LV50003582081 (turpmāk - Organizators).
 2. Spēles “Reģistrējies un laimē izvēlēto Globber produktu” (turpmāk - Spēle) noteikumi ir izklāstīti šajos Noteikumos (turpmāk - Noteikumi).
 3. Noteikumi ir publicēti tīmekļa vietnē www.toysplanet.lv un www.babycity.lv , kā arī fiziskajos veikalos „Toys Planet” un „BabyCity&ToyCity“.

II. SPĒLES ILGUMS UN NOSACĪJUMI

 1. Spēle ilgst no 2024. gada 13. maija līdz 2024. gada 28. jūlijam (ieskaitot).
 2. Lai piedalītos Spēlē, laikā no 2024. gada 13. maija līdz 2024. gada 28. jūlijam (ieskaitot) Jums tikai jāreģistrējas www.toysplanet.lv vai www.babycity.lv lapā https://www.babycity.lv/lv/globber-spele vai https://www.toysplanet.lv/lv/globber-spele un jāpieņem tiešā mārketinga paziņojumi.

III. SPĒLES DALĪBNIEKI 

 1. Spēlē var piedalīties visas personas, kas ir reģistrējušās https://www.babycity.lv/lv/globber-spele vai https://www.toysplanet.lv/lv/globber-spele un piekritušas saņemt mārketinga paziņojumus. 

IV. GRĀMES PRĒMAS

 1. Uzvarētājs varēs izvēlēties jebkuru vienu GLOBBER produktu no šobrīd pieejamā sortimenta, kas publicēts www.toysplanet.lt un www.babycity.lv.

V. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN BALVU PASNIEGŠANA

 1. Balvu ieguvējus noteiks Organizators nejaušā secībā. 
 2. Balvu ieguvēji tiek noteikti katru pirmdienu līdz 29. jūlijam. Katru nedēļu tiks noteikts viens uzvarētājs.
 3. Kad balvas ieguvējs būs noteikts, Organizators paziņos dalībniekam par balvas iegūšanu, nosūtot e-pastu vai zvanot, kā norādīts reģistrācijas informācijā. 
 4. Organizators nosūta balvas uz balvas ieguvēja norādīto adresi (Latvijas Republika). Balva tiek nosūtīta 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad uzvarētājs ir norādījis savu adresi.
 5. Ja ar uzvarētāju nav iespējams sazināties 5 (piecu) darba dienu laikā no uzvarētāja identifikācijas dienas vai ja uzvarētājs neatgūst balvu no kurjera/pasta nodaļas attiecīgā kurjera noteiktajā termiņā, balva tiek atdota Organizatoram un netiek atkārtoti piegādāta vai atgriezta kopējā balvu grozā.
 6. Spēles balvas nav apmaināmas pret naudu vai citām balvām.

VI. CITI NOSACĪJUMI

 1. Visus nodokļus, kas maksājami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem saistībā ar spēles balvu, maksā Organizators.
 2. Jebkādas papildu izmaksas, kas saistītas ar balvas saņemšanu un nav norādītas šajos noteikumos, piemēram, tālruņa izmaksas, ceļa izdevumi uz balvas saņemšanas vietu u. c., netiek atlīdzinātas, un balvu ieguvēji tās nesedz.
 3. Organizators nav atbildīgs par to, ka dalībnieki neievēro šos noteikumus.
 4. Organizators nav atbildīgs, ja Dalībnieku sniegtā informācija ir nepareiza vai neprecīza vai ja ar balvu ieguvējiem nav bijis iespējams sazināties no Organizatora vai tā pilnvaroto pārstāvju neatkarīgu iemeslu dēļ.
 5. Organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt vai apturēt Spēli nepārvaramas varas apstākļu vai citu pamatotu iemeslu dēļ. 6. Organizators patur tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos, par to paziņojot www.toysplanet.lv un www.babycity.lv tīmekļa vietnē un “Toys Planet” un BabyCity&ToyCity fiziskajos veikalos. Grozījumi stājas spēkā no paziņojuma publicēšanas brīža vai no paziņojumā norādītā vēlākā datuma.
 6. Visas sūdzības par spēles organizēšanu un/vai norisi jāiesniedz rakstiski organizatoram SIA „Kotryna“, Rīga, Ieriķu iela 3, LV-1084, vai pa e-pastu [email protected] līdz 2024. gada 3. augustam. Sūdzībā jānorāda visi apstākļi, tie jāpamato un jāpievieno sūdzību pamatojošie dokumenti vai to kopijas. Sūdzības, kas iesniegtas pēc 2024. gada 3. augusta, netiks izskatītas. Organizators izskata sūdzību un sniedz atbildi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Ja Organizators uzskata, ka sūdzība ir pamatota, tas savā atbildē norāda sūdzības izskatīšanas kārtību un termiņus. Ja pieteikuma iesniedzējs nav apmierināts ar atbildi, viņš/viņa var aizstāvēt savas tiesības un likumīgās intereses likumā noteiktajā kārtībā.

VII. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

 1. Organizators apstrādā jūsu personas datus saskaņā ar Kotryna Group, UAB https://www.toysplanet.lv/lv/privatuma-politika-tp un https://www.babycity.lv/lv/privatuma-politika privātuma politikā noteikto kārtību. 

Šī politika tika apstiprināta 2024. gada 13. maijā.
 

Izvēlies veikalu