+371 220 10 754
I-V: 9:00-16:00

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā BABYCITY.LV

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Klientu ērtībai SIA "Kotryna", reģistrācijas numurs: 50003582081, juridiskā adrese: Salamandras iela 1, LV-1024, Rīga,  (turpmāk – “Pārdevējs”) ir izveidojis interneta veikalu www.babycity.lv (turpmāk – “BABYCITY.LV”).

1.2. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – “Noteikumi”) nosaka Pārdevēja un personas, kas iegādājas preces BABYCITY.LV interneta veikalā (turpmāk – “Pircējs”) savstarpējās attiecības, tiesības un pienākumus.

1.3. Noteikumi ir pieejami BABYCITY.LV tīmekļa lapā. Pircējs var iegādāties preces BABYCITY.LV interneta veikalā tikai pēc Noteikumu izlasīšanas un apņemšanās tos ievērot. Iepazīties ar Noteikumiem tiek piedāvāts katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs veic pasūtījumus BABYCITY.LV interneta veikalā, uzskatāms, ka viņš ir iepazinies ar Noteikumiem, sapratis tos un piekritis tiem. Pircēja piekrišana Noteikumiem ir skaidri izteikta, atzīmējot piekrišanas lodziņu reģistrācijas un pasūtījuma veidlapā. Izsakot piekrišanu Noteikumiem, tie kļūst par pirkuma un pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus.  Pircējam katrā iepirkšanās reizē ir no jauna jāapstiprina piekrišana tajā brīdī aktuālajiem Noteikumiem. Noteikumu grozījumi ir spēkā tikai tiem preču pasūtījumiem, kas iesniegti pēc Noteikumu grozīšanas. 

1.5. Iepirkties BABYCITY.LV interneta  veikalā ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām; nepilngadīgajiem no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam - tikai ar vecāku vai aprūpētāju piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem; juridiskām personām.

1.6. Par jebkuriem jautājumiem saistībā ar BABYCITY.LV interneta  veikalu vai šiem Noteikumiem, lūdzam rakstīt mūsu klientu servisam uz e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālruni +37122010754.

1.7. Pircējam, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām uzskatāms par patērētāju, veicot pirkumu BABYCITY.LV interneta  veikalā, šāda savstarpēja vienošanās par preces iegādi veido Distances līgumu, kam piemērojams Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru Kabineta noteikumi “Par distances līgumu”.

1.8. BABYCITY.LV interneta  vietnes sadaļas „Piegāde visā Latvijā”, “Atgriešana” un „Privātuma politika” ir būtiskas un neatņemamas šo Noteikumu sastāvdaļas.

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma stāšanās spēkā

2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi , kad Pircējs, izvēlējies pērkamo(ās) preci(es) un izveidojis preču grozu, nospiež saiti „Pasūtīt”.

2.2. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkšanas un pārdošanas līgums tiek reģistrēts un glabāts BABYCITY.LV interneta veikala datubāzē.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircēja tiesības atdot atpakaļ BABYCITY.LV interneta veikalā iegādātās preces

3.1.1. Gadījumā, ja Pircējs  ir saņēmis bojātu, ar defektiem vai pasūtījumam neatbilstošu preci, tam ir tiesības atdot šo preci atpakaļ, izņemot gadījumā, ja kopš preces piegādes ir pagājušas vairāk kā 30 dienas;

3.1.2. Neprecīzi sakomplektētas preces Pārdevējam ir tiesības apmainīt pret Pircēja pasūtītajām precēm.

3.1.3. Atdodot mums atpakaļ bojātu, defektīvu vai neprecīzi sakomplektētu preci vai veicot tādas preces apmaiņu, Pārdevējs atmaksā preces vērtību un piegādes izmaksas, vai nosūta vietā jaunu preci, sedzot ar preces atdošanu atpakaļ saistītās izmaksas.

3.1.4. Preču atgriešanai izmantojamā veidlapa pieejama šeit.

3.2. Pircēja (patērētāja) atteikuma tiesības

3.2.1. Pircējs, kas ir patērētājs, var izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības 30 dienu laikā atteikties no preces, neminot iemeslu. Atteikuma termiņš beidzas pēc 30 dienām, sākot no dienas, kad preces ir piegādātas  Pircējam vai trešajai personai, kas nav pārvadātājs un ko Pircējs norādījis, vai arī tās saņemtas klātienē.

3.2.2. Pircējs (patērētājs) nevar atgriezt preces šādos gadījumos:

(a) prece izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

(b)  prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

(c ) Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (tai skaitā pārtikas preces, kosmētika, parfimērija, sadzīves ķīmija, higiēnas preces, apakšveļa). Šeit minētās preces ir atgriežamas atpakaļ tikai tādā gadījumā, ja Pircējs preces īpašības un veida pārbaudi veicis tiktāl, kā tas būt iespējams, iepērkoties klātienē – veikalā, tai skaitā nesabojājot preces oriģinālo iepakojumu;

(d) prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

(e) Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

(f) piegādātā prece ir laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli;

(g) citos gadījumos, kad no pirkšanas un pārdošanas līguma nevar atteikties atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

3.2.3. Pircējam (patērētājam) izmantojot savas atteikuma tiesības, Pārdevējs atmaksā visus no Pircēja saņemtos maksājumus (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no līguma. Pārdevējs var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņēmis atpakaļ preces. Pircējam jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas tostarp piegādes izmaksas.

3.2.4. Pircēja (patērētāja) atteikuma tiesību izlietošanai izmantojamā veidlapa pieejama šeit.

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējam ir jāpieņem preces šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un jāsamaksā par tām noteiktā summa.

4.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā iesniegtie dati, viņam nekavējoties jāatjaunina tie.

4.3. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās datus, viņam nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs, izmantojot nodaļā „Kontakti” norādītās saziņas iespējas.

4.4. Pircējs, izmantojot BABYCITY.LV interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas normatīvos aktus.

4.5. Ja Pircējs preču piegādes laikā bez svarīgiem iemesliem atsakās pieņemt preces, Pircējam jāsedz preču piegādes izmaksas.

4.6. Atgriežot nopirkto preci, tai jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma, ir jāiesniedz preces iegādes dokuments un garantijas talons (ja tas tika izdots).

4.7. Atgriežamo preci Pircējs var piegādāt pats uz Pārdevēja norādīto adresi vai nosūtīt, izmantojot kurjera pakalpojumus. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta atbilstoši Pircēja kā patērētāja paredzētajām atteikuma tiesībām, Pircējs sedz preču atgriešanas izmaksas.

4.8. Ja pēc preces atgriešanas Pārdevējs konstatē, ka prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos un Pārdevējs ir tiesīgs prasīt no Pircēja zaudējumu atlīdzību par preces vērtības samazināšanos. Šis nosacījums attiecas gan uz gadījumiem, kad Pircējs kā patērētājs īsteno savas atteikuma tiesības, gan arī kad prece tiek atdota atpakaļ Pārdevējam citu iemeslu dēļ.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darba stabilitātei un drošībai vai nepilda savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt viņa iespējas izmantot interneta veikalu vai izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju.

5.2. Ja radušies svarīgi apstākļi, Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš neinformējot Pircēju.

5.3. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs ir izvēlējies kādu no bezskaidras naudas norēķinu veidiem un nav samaksājis par precēm 2 (divu) darba dienu laikā.

5.4. Ja Pircējs ir izvēlējies norēķinu skaidrā naudā preču piegādes laikā, Pārdevējs, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju, sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto telefonu. Preču piegādes termiņu tādā gadījumā sāk rēķināt no dienas, kad notikusi saziņa ar pircēju. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot par to Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā.

5.5. Pārdevējam  ir tiesības atteikties no noslēgtā Pirkšanas un pārdošanas līguma, ja beigušies līgumā paredzēto preču krājumi, kā arī tad, ja līgumu noslēgusi persona, kam atbilstoši šiem Noteikumiem, nebija tiesību slēgt līgumu.

5.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro Noteikumos noteikto preču atgriešanas kārtību.

5.7. Pārdevējam ir tiesības pamatotu iemeslu dēļ atteikt preču pārdošanas darījuma noslēgšanu ar Pircēju, atteikuma brīdī neminot iemeslu.

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam interneta veikalā pasūtītās preces bez jebkādiem defektiem.

6.2. Pārdevējs apņemas ar šo Noteikumu un interneta veikala noteiktajiem nosacījumiem dot Pircējam iespēju izmantot interneta veikala BABYCITY.LV sniegtos pakalpojumus.

6.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi un saskaņā ar šajos Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

6.4. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt analogu vai pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa.

6.5. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala reģistrācijas formā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

7. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

7.1. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar PVN. Pārdevējs patur tiesības mainīt preču cenas, ja mainās nodokļu lielums, kā arī gadījumos, kad ražotājs / piegādātājs maina preču cenas.

7.2. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šiem veidiem:

7.2.1. Samaksa ar bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs izdrukā pasūtījumu un dodas uz tuvāko bankas filiāli vai izmanto interneta banku, lai pārskaitītu naudu uz kādu no Pārdevēja bankas kontiem.

7.2.2. Samaksa ar kredītkarti vai izmantojot banklink pakalpojumu – tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs, izmantojot interneta bankas sistēmu, pārskaita naudu uz kādu no Pārdevēja bankas kontiem.

7.2.3. Samaksa skaidrā naudā vai ar bankas karti pie preču saņemšanas (saņemot tās ar piegādi vai veikalā)  – Pircējs par precēm samaksā to saņemšanas  laikā.

7.3. Norēķinoties, izmantojot 7.2.1. punktā paredzēto samaksas veidu, Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties. Šajā  gadījumā preču sūtījumu sāk gatavot un preču piegādes termiņu sāk rēķināt tikai tad, kad saņemta samaksa par precēm.

7.4. Ja samaksa (izņemot samaksu skaidrā naudā preču piegādes laikā) saņemta darba dienā līdz 12.00, šī diena tiek rēķināta kā pirmā pasūtījuma izpildes diena. Ja samaksa ir saņemta pēc 12.00, pirmā pasūtījuma izpildes un preču piegādes diena ir nākamā darba diena.

8. Preču piegāde

8.1. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarota persona.

8.2. Pārdevējs apņemas piegādāt preces, ievērojot preču aprakstos norādītos termiņus. Šie termiņi netiek ievēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču neesamību. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8.3. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

8.4. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš nevar preces pieņemt pats, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, ņemot vērā pārējos Pircēja sniegtos datus, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

8.5. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto personu jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs parakstās rēķinā-faktūrā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentā, tiek uzskatīts, ka sūtījums nodots pienācīgā stāvoklī.

8.6. Preču piegādes maksa un sīkāka informācija par preču piegādi atrodama BABYCITY.LV interneta veikala sadaļā „Piegāde visā Latvijā”.

8.7. Ja nav iespējas pasūtītās preces piegādāt ar vienu sūtījumu, Pārdevējam ir tiesības piegādāt preces ar vairākiem sūtījumiem.

8.8. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa neievērošanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikus Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

9.1. Visām precēm tiek izmantoti ražotāja noteiktie derīguma termiņi. Ja prece sabojājas garantijas perioda laikā, remonts tiek veikts bez maksas. Pārdevējs nesniedz preču garantijas remonta pakalpojumus, katrā konkrētā gadījumā Pircējs tiek novirzīts uz centru, kas nodrošina garantijas apkalpošanu. Likumā noteiktās patērētāju tiesības iesniegt pretenziju par preču neatbilstību līguma noteikumiem   netiek ierobežotas.

9.2. Katras BABYCITY.LV interneta veikalā  pārdodamās preces īpašības tiek vispārīgi norādītas aprakstā, kas atrodas pie katras preces.

9.3. Pārdevējs neatbild par to, ka BABYCITY.LV interneta veikalā esošās preces pēc krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preces lielumam, formai un krāsai Pircēja izmantotā ekrāna īpatnību dēļ.

9.4. Gadījumā, ja Pārdevējs noteiktiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantijas, ir spēkā attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par preču vai pakalpojumu neatbilstību patērētāja līgumam.

9.5. Pārdevējs apņemas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam tiktu nodrošināta reāla iespēja šīs preces lietot līdz derīguma termiņa beigām. Ja garantijas termiņš ir īpaši īss, preces interneta veikalā ir apzīmētas ar īpašu brīdinājuma zīmi.

9.6. Sīkāka informācija par preču garantijas nosacījumiem ir atrodama interneta veikala BABYCITY.LV sadaļā „Garantija un serviss”.

10. Atbildība

10.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu patiesumu. Ja Pircējs reģistrācijas formā nav sniedzis precīzus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas radušās šī iemesla dēļ.

10.2. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot  BABYCITY.LV interneta veikalu.

10.3. Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja BABYCITY.LV  sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieslēgusies pie interneta veikala, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

10.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi radušies tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savus pienākumus, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai arī tāda iespēja viņam tika dota.

10.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs neatbild par tur esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur šīs tīmekļa vietnes, nekontrolē, kā arī nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

10.6. Ja radušies zaudējumi, vainīgā puse otrai pusei atlīdzina tiešos zaudējumus.

11. Informācijas apmaiņa

11.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi.

11.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Pārdevēja interneta veikala sadaļās “Par mums” un  „Kontakti” norādītās saziņas iespējas.

12. Beigu noteikumi

12.1. Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības.

12.2. Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties,

(a) Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās  alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/str-du-risin-ana), vai

(b)  strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Noteikumi atjaunoti:2020 06 02

BC/TC Eshop-LV-003